Powered by Smartsupp

Chcete psa zabavit, pobavit, ale také rozšířit jeho vědomosti, schopnosti a smysly?

Slyšeli jste již o interaktivních hračkách?

Interaktivní hračky spočívají v tom, že pes musí zvládnout nějaký úkol. A to vždy s pochvalou na jeho konci. Vyčuchat, najít, otočit, odsunout, stlačit, překlopit či postrčit. Vždy to vyžaduje nějakou aktivitu ze strany psa, aby dostal svou vytouženou odměnu.

Psi tak zvyšují svou inteligenci, bystří, mají lepší postřeh a trénujete je také trpělivosti.

Některé hračky můžete pejskovi dát před vaším obchodem, jiné vyžadují vaši přítomnost.

Pravidla při interaktivní hře

Svému chlupáčovi volte hru takovou, kterou zvládne a ze který bude mít dobrý pocit. Doporučujeme zpočátku volit obtížnosti nižší a postupně přidávat. Sami uvidíte, jak váš chlupáč na hry reaguje, u kterých vydrž a které jej naopak nebaví. Nezapomeňte, že jde stále a pouze o hru. A držte ji tak na zábavné úrovni.

Materiály hraček

Také interaktivní hračky mají různé materiály. Vyberte gumu, plast nebo plyš… To, co je nejmilejší vašemu miláčkovi.

Jakou odměnu do hračky zvolit?

To, co pejska motivuje. Některý pejsek je rád i za granule, jiný miluje pasty, ovoce, zeleninu nebo piškotky. Vždy dbejte na přiměřené množství a dostatek vody v misce.

Vyberte si z různých druhů

Interaktivních hraček je spoustu a záleží na složitosti, jakou chcete svému čtyřnohému příteli zvolit.

Čmuchací koberec

Zábavná hra, kdy pejskovi do speciálního koberce schováte několik odměn. Ten pomocí čumáčku hledá, kde se mu ten pamlsek schovává. Pro čmuchací koberec klikněte sem.

Lízací podložka

Pejsek líže pastu, paštiku nebo pamlsky z podložky a má tak o zábavu postaráno! Zároveň tuto podložku můžete použít také v momentě, kdy váš pejsek hltá. Podložka jej zklidní a pejsek jí pomalu. Pro lízací podložku stačí kliknout sem.

Gumový had

Gumový had je skvělou hračkou, kam umístíte pastu nebo drobnou mlsku. Je menší než lízací podložka a tak jej můžete vzít kamkoli sebou. Pejsek se tak zabaví s chutnou odměnou. Klikněte sem.

Balanční polštář

A co takhle něco speciálního, kde není důležitý pamlsek ale koncentrace? Balanční polštář totiž naučí vašeho pejska držet balanc! Je skvělým pomocníkem pro posilování svalů a některé psi skutečně baví! Klikněte sem.

Interactive toys alias the smartest fun for dogs.

Do you want to entertain the dog, entertain him, but also expand his knowledge, abilities and senses?

Have you heard of interactive toys?

Interactive toys consist in the fact that the dog must master some task

And always with praise at the end of it

Sniff, find, turn, slide, squeeze, flip or push.

It always requires some activity on the part of the dog to get his desired reward.

Dogs thus increase their intelligence, sharpness, have better perception and you also train them patience.

Some toys you can give your dog in front of your store, others require your presence.

Rules in an interactive game

Choose a game for your furry ( opět můžeš použít pet) dog that he can handle and from which he will feel good.

We recommend initially choosing lower difficulties and gradually adding them.

You will see for yourself how your furry person( opět můžeš použít pet) reacts to games, which you can stick to and which he does not enjoy.

Remember that this is still and only a game.

And keep it on a fun level.

Toy materials

Also, interactive toys have a variety of materials. Choose rubber, plastic or plush...

What is most dear to your darling.

What reward to choose for the toy?

What motivates the dog.

Some dogs like granules, others love pastes, fruits, vegetables or biscuits.

Always take care of an adequate amount and plenty of water in the bowl.

Choose from different species

There are a lot of interactive toys and it depends on the complexity you want your four-legged friend to choose.

Sniffing carpet A fun game where you can hide several rewards for the dog in a special carpet.

He uses his nose to find out where the treat is hiding.

For a sniffing carpet click here.

Licking mat

The dog licks paste, pate or treats from the mat and has the fun taken care of!

At the same time, you can also use this mat when your dog is devouring.

The mat calms him down and the dog eats slowly.

For a licking pad, just click here.

Rubber snake

A rubber snake is a great toy where you place a paste or a small snack.

It's smaller than a lick pad, so you can take it anywhere with you.

The dog will have fun with a tasty reward.

Click here.

Balance pillow

And how about something special, where the important thing is not a treat but concentration?

The balance pillow will teach your dog to keep his balance!

It is a great helper for strengthening muscles and some dogs really enjoy!

Click here.